top of page

Piranha

Piranha I
Piranha II
Piranha III
Piranha IV
MOWAG Piranha Command  (Stefan Marx, Abu Dhabi).jpg
MOWAG Piranha Gun (Stefan Marx, Abu Dhabi).jpg
MOWAG Piranha V (Stefan Marx)_1.jpg
MOWAG Piranha V (Stefan Marx)_2.jpg
bottom of page